Privacy policy
Privacy policy
Privacy policy

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY FOR FOODFACTS

1. GRUNDINFORMATION

1.1 Detta dokument (”Personuppgiftspolicy”) utgör en policy rörande insamling, användning och behandling av personuppgifter som utförs av FoodFacts Sweden AB, organisationsnummer 559054-2295 med adress c/o Erik Strandin Pers, Fågelkärrsvägen 11, 122 32, Enskede, Sverige (”FoodFacts” “vi” eller “oss”).


1.2 Denna Personuppgiftspolicy ger dig information om hur vi i egenskap av personuppgiftsansvariga samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder vår mobila applikation FoodFacts för att få information om matvaror (”Tjänsten”).


1.3 Alla definitioner i denna Personuppgiftspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagar vilket hänvisar till Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och Dataskyddsdirektivet 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation samt nationella implementeringar och övrig relaterad nationell lagstiftning.

2. Behandling av personuppgifter och ändamål

2.1 Nedan har vi i tabellform ställt upp en beskrivning av samtliga sätt vi behandlar dina Personuppgifter på samt den rättsliga grund som vi stödjer oss på när vi gör det. I de fall det den lagliga grunden utgörs av berättigat intresse har vi också angett vad vårt berättigade intresse är.


2.2 Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten till dig om du inte tillhandahåller oss med personuppgifterna enligt nedan. Om du väljer att inte tillhandahålla oss med personuppgifter avseende dina Enhets-ID och aktivitetsdata genom att inte acceptera denna Personuppgiftspolicy så kommer Tjänsten ej att fungera. Om du väljer att ej godkänna att vi sparar din e-postadress så kan vi ej skicka nyhetsbrev, erbjudanden eller annan information till dig.

3. SAMTYCKE

3.1 Genom att godkänna utskick av nyhetsbrev samtycker du till att vi behandlar din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.


Du har en rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och baserat på andra lagliga grunder kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter, med undantag för direkt marknadsföring.

4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi kan komma att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till leverantörer av IT-system och IT-tjänster, systemförvaltning och samarbetspartners, samt till revisorer, rådgivare, juridiska ombud eller liknande mottagare när det följer av lagkrav, annan författning, myndighetsbeslut, beslut av domstol, eller för att skydda våra rättigheter.


4.2 Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land, dvs. utanför EU/EES exempelvis genom att vi anlitar IT-tjänsteleverantörer för att föra statistik och administrera nyhetsbrev i tredje land och vi kommer att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav för dataöverföringarna till denna/dessa mottagare. Du kan få ytterligare information om överföringen genom att kontakta oss via uppgifterna i punkt 9.1.


4.3 När du använder Tjänsten kan du hänvisas till utomstående hemsidor där deras insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn på dessa hemsidor kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

5. LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Utöver vad som beskrivs ovan kan vi i vissa fall komma att behandla dina personuppgifter om vi är skyldiga enligt lag eller vid begäran från myndighet eller som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande). Den rättsliga grunden för behandlingen är då att behandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig skyldighet och vi lagrar då uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem.


Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag eller när det ligger inom vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. I dessa fall lagrar vi uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.

6. LAGRING

Vi lagrar din e-postadress till dess att du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev och eller andra e-postutskick som kan ha gett ditt samtycke till. Vi lagrar din enhets-ID och aktivitetsdata för statistiska ändamål så länge du använder tjänsten och raderar dem automatiskt efter en viss tidsfrist efter att du har avslutat tjänsten.

7. BARN

Tjänsten riktar sig inte till personer under tretton (13) år. Om du är förälder eller förmyndare till en person under 13 år och är medveten om att barnet har försett oss med personuppgifter utan ditt medgivande, vänligen kontakta oss via uppgifterna i punkt 9.1 nedan för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begräsning av behandling och att göra invändningar.

8. DINA RÄTTIGHETER

8.1 Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har i normalfallet en rätt att få tillgång till dina personuppgifter kostnadsfritt, men vid uppenbart ogrundade, repetitiva eller orimliga begäranden kan vi komma att ta ut en skälig avgift eller vägra att tillmötesgå din begäran.


8.2 Om behandlingen är baserad på den legala grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

9. KONTAKTINFORMATION

9.1 För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Erik Strandin Pers på följande adress: erik@foodfacts.se eller på adressuppgifterna under punkt 1.1 ovan. Vänligen ange ditt fullständiga namn, och ”Data protection request” i ämnesraden. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.


9.2 Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du ta kontakt med oss på uppgifterna ovan. Du har även alltid en rätt att skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan hitta mer information om lokala dataskyddsmyndigheter genom att klicka på följande länk.

10. FÖRÄNDRING I ÄGANDE

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsten. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna personuppgiftspolicy.

11. MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi informera dig genom att uppdatera vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig i Tjänsten. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023