Användarvillkor
Användarvillkor
Användarvillkor

These Terms of Use govern your use of the Service and the App (as defined below).

Den 12 maj 2021

Dessa avtalsvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av Tjänsten och Appen (så som definierade nedan). Genom att du klickar i att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig (”du” eller ”dig”) och FoodFacts Sweden AB (”vi” eller ”oss”). För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig att inte använda Appen eller Tjänsten.  


Personer under 18 år får inte använda Appen eller Tjänsten utan målsmans godkännande.


Efter godkännandet av Användarvillkoren finns denna avtalstext tillgänglig via Tjänstens profilsida.

TJÄNSTEN OCH APPEN

FoodFacts tillhandahåller information om matvaror genom att sammanställa och analysera information om bland annat ursprung, certifieringar, näringsvärden och ingredienser från tredjepartskällor (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls via vår mobila applikation (”Appen”), vilken tillåter användaren att skanna streckkoden på en matvara och se produktinformationen på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt, med möjlighet att spara produktfavoriter och göra vissa personliga inställningar.


Alla som använder Tjänsten beskrivs i dessa Användarvillkor som ”Användare”, vilket även inbegriper dig som accepterar dessa Användarvillkor.


Syftet med Appen och Tjänsten är att underlätta en hållbar, hälsosam och faktabaserad matkonsumtion genom att öka Användarens förståelse för matvarors egenskaper, så som exempelvis certifieringar, miljöpåverkan, näringsvärden, ursprung och ingredienser, samt ge möjlighet att upptäcka nya matvaror. Appen och Tjänsten får enbart användas för privat bruk och i enlighet med tillämplig lag.


Tjänsten kan från tid till annan vara föremål för underhåll och därför bli otillgänglig. Sådant underhåll som kan påverka Tjänstens tillgänglighet ska dock där så är skäligt, läggas utanför perioden 8-17 CET under svenska vardagar och inte pågå längre än vad som rimligen krävs för att utföra underhållet.

INFORMATIONENS TILLFÖRLITLIGHET

Tjänsten innebär att vi visar information från bland annat informationstjänsten Validoo Receiver och information från  organisationers och myndigheters publika hemsidor och att vi tillämpar våra egna beräkningar och algoritmer på sådan information för att erbjuda transparent och lättillgänglig produktinformation. Du förstår och accepterar att sådan information som inhämtas från dessa källor inte alltid är korrekt och vi rekommenderar dig att alltid kontrollera förpackningen på varan och själv bedöma lämpligheten för konsumtion hos de produkter som visas som resultat av sökningar, matchningar och rekommendationer. Vi strävar dock efter att informationen ska vara så korrekt som möjligt. Vi ber dig därför att rapportera eventuella felaktigheter i informationen om matvarorna genom Appens feedbackfunktion.

INGEN MEDICINSK RÅDGIVNING

Syftet med Tjänsten och Appen är inte att ge medicinsk rådgivning eller rekommendationer, inklusive men inte begränsat till information till allergiker. Vi uppmanar dig att kontakta sjukvårdspersonal och livsmedelstillverkaren om du har frågor om vilka matvaror som passar för just dig.

LICENS OCH RÄTT ATT ANVÄNDA APPEN OCH TJÄNSTEN

Under förutsättning att du accepterar erhåller du under avtalstiden en icke-exklusiv, och icke överlåtbar (i) licens att ladda ned, installera och använda Appen i objektkodform på en mobil enhet i Sverige som du äger eller har tillgång till, i syfte att nyttja Tjänsten, och (ii) rätt att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte. Du får inte själv eller ge någon annan tillstånd att helt eller devis kopiera eller förändra Appen. Detta innebär att ingen utan vårt samtycke får utveckla, göra tillägg till, dekompilera eller omvända konstruktionen på Appen eller dess komponenter. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller att göra kopior av mjukvaran, utöver vad tvingande lag ger rätt till.


Du får heller inte använda Tjänsten för att sprida virus, trojaner eller liknande program.


Du får inte kopiera innehållet i Tjänsten eller på annat sätt vidareförmedla innehållet till tredje part. Vi tillåter inte automatisk avläsning av Tjänsten.


Alla immateriella rättigheter i Appen och Tjänsten, tillhör eller förfogas över med licens av oss. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell eller annan rättighet till dig. Du erhåller ingen annan licens eller rätt att använda Appen eller Tjänsten utom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.

NÄTVERK, HÅRDVARA OCH MJUKVARA

Du är själv ansvarig för att säkerställa din åtkomst till det nätverk som behövs för att kunna använda Tjänsten. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster. Dessa kostnader står inte vi för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Appen och Tjänsten. För att kunna använda Tjänsten behövs en smarttelefon med kamera, tillgång till internet och operativsystemet iOS 10 alternativt Android 5, eller senare versioner.

ÅNGERRÄTT

Du har enligt lag fjorton (14) dagar på dig att ångra ditt ingående av dessa Användarvillkor. Ångerfristen börjar gälla den dag som du accepterat Användarvillkoren.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett tydligt meddelande till oss om det (t.ex. genom ett mail till info@foodfacts.se). Du kan använda mallen från Konsumentverket som finns bilagd till dessa villkor, men du måste inte använda den. Notera gärna att du har rätt att när som helst och utan orsak säga upp dessa Användarvillkor (se nedan under rubriken ”Avtalstid och Uppsägning”)

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Tjänsten i enlighet med vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig nedan.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vårt totala skadeståndsansvar under dessa Användarvillkor är begränsat till femhundra (500) kronor. En sådan ansvarsbegränsning gäller inte fall av grov oaktsamhet eller uppsåt eller i de fall vårt ansvar i övrigt inte kan begränsas enligt tillämplig tvingande lag.

ÄNDRING AV APPEN, TJÄNSTEN OCH VILLKOREN

Utöver för att tillse att Tjänsten och Appen efterlever vad som har överenskommits kan vi från tid till annan välja att vidareutveckla Appen och Tjänsten för att göra dem bättre för våra Användare, bättre kunna uppfylla sitt syfte att främja en hållbar och hälsosam matkonsumtion, enklare att tillhandahålla, undvika att vi eller tredje man lider skada, för att Appen och Tjänsten ska följa tillämpliga lagar och regler. Ändringar av Tjänsten och Appen annonseras på www.foodfacts.se och via pop-upfönster eller banners i Tjänsten. Vidare har vi rätt att ensidigt ändra villkoren.


Vi kommer att informera dig senast trettio (30) dagar innan  en ändring som har en mer än obetydlig negativ inverkan på din användning eller tillgång till Appen eller Tjänsten implementeras eller en ändring av villkoren. En kortare tidsfrist kan tillämpas där så krävs för att vi ska kunna följa tillämplig lag eller för att undvika att vi eller tredje man lider en mer än oväsentlig skada och som vi inte skäligen kunnat förutse eller förhindra. Vi kommer att informera dig genom meddelande i Appen. Om du inte accepterar ändringen har du rätt att säga upp Användarvillkoren och därmed din rätt att använda Appen och Tjänsten.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Dessa Användarvillkor gäller från det att du accepterar dessa fram till dess att de sägs upp av endera part i enlighet med vad som anges häri. Du kan när som helst utan anledning säga upp dessa Användarvillkor och därmed din rätt att använda Appen och Tjänsten. Vi rekommenderar att du gör detta genom att du avinstallerar Appen eller aktivt anger i Appen att du vill säga upp Användarvillkoren.  


Vi har rätt att säga upp dessa Användarvillkor utan orsak med trettio (30) dagars föregående notis. Vi har även rätt att säga upp Användarvillkoren om vi inte får tillhandahålla Appen eller Tjänsten på grund av lag, andra tvingande regler eller beslut från myndighet, med sådan uppsägningstid som rimligen krävs för att vi ska kunna efterfölja sådana regler och beslut. Om vi säger upp Användarvillkoren kommer vi att notifiera dig via pop-upfönster eller banners i Tjänsten.

ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor utan ditt samtycke förutsatt att det inte minskar din säkerhet. Vi meddelar dig om en sådan överlåtelse senast trettio (30) dagar innan överlåtelsen äger rum via mejl till din registrerade mejladress.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med materiell svensk rätt.

Om du har ett klagomål ber vi dig att i första hand kontakta oss för att lösa problemet

Du kan också vända dig till allmän domstol eller använda dig av EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen). Plattformen finns tillgänglig här.

KONTAKTUPPGIFTER

FoodFacts Sweden AB

Organisationsnummer och registrets namn: 559054-2295

Momsnummer: SE559054229501

Adress: c/o Erik Strandin Pers, Fågelkärrsvägen 11, 122 32 Enskede, Stockholms län

Telefon: 0733414188

Mejladress: info@foodfacts.se

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023