Är du en medelstor matproducent utan ett stort hållbarhetsteam? Vi har sammanfattat de fem viktigaste områdena just nu som vi tror påverkar matproducenter och vad man bör ha koll på inom dessa. Tre av områdena, biologisk mångfald, vattenanvändning och rättvisa arbetsförhållanden är en del av det nya EU-direktivet CSRD, som du kan läsa mer om längre ner.

I artikeln:

  1. Biologisk mångfald tar större plats

  2. Rättvisa arbetsförhållanden

  3. Vattenanvändning

  4. Nya initiativ mot matsvinn

  5. Kommande EU-förpackningsförordningen (PPWR) 

Biologisk mångfald tar större plats

Precis innan årsskiftet lanserade RISE sin nya biodiversitetsdatabas (biologisk mångfald) som ett komplement till deras existerande klimatdatabas för livsmedel. I databasen kan man bland annat välja ingredienser och livsmedel med positiv eller låg negativ inverkan på biologisk mångfald och se biodiversitets-hotspots i produktionskedjan. FoodFacts är med i referensgruppen för projektet att fortsätta utveckla av biodiversitetsdatabasen. Under våren 2020 lanserade EU-kommissionen en strategi för biologisk mångfald till 2030 som en del av den europeiska gröna given. Den omfattar investeringar i skydd och återställande av naturen och har som mål att lagligt skydda åtminstone 30 procent av EU:s landyta och 30 procent av dess havsområden. I en ny undersökning från Kantar Sifo uppger nästan hälften, 40% av konsumenter, att det är viktigt att maten är producerad på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden när de handlar mat. Matens påverkan på biologisk mångfald har därmed blivit en självklarhet både inom forskningen, i lagstiftningen och i matbutiken. 

I december 2022 godkände Europeiska kommissionen EU-förordningen om avskogning (EUDR) för att bekämpa global avskogning och skydda ursprungsbefolkningarnas rättigheter. Det kan vara svårt för producenter eller återförsäljare med stora sortiment att hålla reda på vilka ingredienser som används i varje produkt som kan ha en koppling till avskogning. På FoodFacts har vi tolkat och indexerat varje produkt ner till ingrediensnivå, inklusive ingredienser som soja, palmolja och kakao. Detta kan ge en bra översikt över hela ditt sortiment och markera risknivåer per produkt. 

Rättvisa arbetsförhållanden

Rättvis handel och rättvist arbete är avgörande hållbarhetsaspekter inom livsmedelsproduktionen och säkerställer att producenter får rättvis ersättning för sitt arbete och att arbetare behandlas etiskt och ges säkra arbetsförhållanden. Under våren 2024 godkändes EU-direktivet CSDDD. Direktivet syftar till att förbättra respekten för mänskliga rättigheter och miljön, stärka åtgärderna mot klimatförändringar, bekämpa tvångsarbete och främja rättvisa konkurrensvillkor för företag. CSDDD kan ses som ett komplement till det antagna Corporate Sustainability Reporting-direktivet, CSRD. Fairtrade främjar också rättvisa förhållanden för producenter i utvecklingsländer genom att säkerställa rättvis ersättning och etiska arbetsförhållanden. Genom att välja rättvisemärkta produkter kan konsumenter stödja social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vattenanvändning

Även vattenpåverkan (vattenavtryck) är en viktig hållbarhetsindikator och innebär den totala mängden vatten som används under hela livscykeln för produktionen av en viss matprodukt. Det inkluderar vattnet som används vid odling, bevattning, skörd, transport, förädling och även vid eventuell hantering av avfall relaterat till matproduktionen. Verktyg och databaser som Water Footprint Network och FAOs AQUASTAT används för att mäta detta, med fokus på grönt vatten (regnvatten), blått vatten (bevattningsvatten) och grått vatten (nödvändigt för att hantera föroreningar). Livscykelanalys (LCA) utvärderar miljöpåverkan av produkter eller processer genom hela deras livscykel, inklusive vattenanvändning. Övervakningsutrustning för vattenkvalitet, fjärravkännings-teknik och vattenredovisningsverktyg kompletterar verktygslådan och hjälper till att förstå och hantera vattenanvändningen mer effektivt för en hållbar livsmedelsproduktion.

Nya initiativ mot matsvinn

Enligt Naturvårdsverkets nya rapport är Sverige på väg att missa målet om ett halverat matsvinn i Agenda 2030. Livsmedelsavfallet uppgår till över en miljon ton i Sverige årligen. Nu har EU har intensifierat sitt arbete mot matsvinn genom antagandet av flera nya direktiv och initiativ. Ett av de mest framträdande är EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, som syftar till att minska livsmedelsavfallet genom hela livsmedelskedjan. Dessutom har EU infört förordningen om hållbarhet för producenter, som uppmanar till att minimera livsmedelsavfallet genom att förhindra överproduktion och främja effektiv användning av resurser. Dessa åtgärder markerar ett betydande steg framåt i EU:s arbete för att bekämpa livsmedelsavfall och främja en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. 

Kommande EU-förpackningsförordningen (PPWR) 

Valet av förpackningsmaterial och återvinningsbarheten är avgörande för en förpacknings klimatpåverkan. Den kommande EU-förpackningsförordningen (PPWR) är utformad för att ersätta eller utvidga den nuvarande direktiven och bidra till harmonisering av befintliga förpackningslagar. Dess primära mål är att motverka den kontinuerliga ökningen av förpackningsavfall. Det huvudsakliga syftet är att minska förpackningsavfallet i EU med minst 15% till år 2040 jämfört med 2018.

Förordningen fokuserar på förbättrad återvinningsbarhet av förpackningar, obligatoriska kvoter för återanvändbara förpackningar och minimiinnehåll av återvunnet material i förpackningar. Liknande den befintliga direktiven kräver den nya förordningen att e-handlare och andra företag tar ansvar för bortskaffande och återvinning av förpackningsavfall, i enlighet med utvidgat producentansvar.

Hur jobbar FoodFacts med hållbarhetsindikatorer?

På FoodFacts plattform kan du få tillgång till andra hållbarhetsindikatorer som "lokalt producerad" och "rättvist producerad" baserat på tredjepartscertifieringar som Fairtrade och många andra. Vi har även automatiserat beräkningen av matvarors klimatavtryck. Andra hållbarhetsindikatorer som vattenpåverkan (användning/förorening), biologisk mångfald, kemisk förorening och förpackningar är under utveckling och kommer snart att vara tillgängliga i vår plattform. Läs mer om vår hållbarhetsdata här.

Vill ni utvärdera hela ert sortiments klimatavtryck eller automatisera nya hållbarhetsindikatorer för att bättre utvärdera produkters påverkan? Hör av er till oss och boka ett första möte här.

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023