Med införandet av nya EU-direktiv som CSRD blir det allt viktigare att ha både en strategi och rätt verktyg för att kunna göra klimatberäkningar för matvaror och hela sortimentet. Det finns flera metoder för klimatberäkningar idag: fullskaliga livscykelanalyser (LCA:er), klimatberäkningar på kategorinivå och FoodFacts helt automatiserade klimatberäkningar. I det här blogginlägget ska vi kika närmare på LCA:er.

Sammanfattning

  1. Livscykelanalyser (LCA:er)

  2. Klimatberäkningar på kategorinivå

  3. FoodFacts automatisering av CO2-estimat

Det finns flera olika tillgängliga metoder för klimatberäkningar idag och dessa metoder kan vara användbara i olika situationer. Det finns fördelar och nackdelar med alla metoder. Livscykelanalyser (LCA:er) ger en djupgående förståelse för en produkts miljöpåverkan genom att inkludera flera eller alla stadier av dess livscykel. Fördelarna inkluderar identifiering av "hotspots" för förbättring, exakta estimat och uppfyllande av miljöstandarder och lagkrav. Trots fördelarna kräver LCA:er betydande resurser, pengar och tid. Jämförelse mellan produkters klimatdata är utmanande på grund av varierande metoder och datakällor för varje LCA.

Klimatberäkningar på kategorinivå är en enklare och billigare metod som använder generella antaganden för att uppskatta klimatpåverkan. Fördelarna inkluderar enkelhet, tillgänglighet och lägre kostnader, men nackdelar är att de ofta genererar grova estimat och brister i transparens kring data och antaganden.

FoodFacts har utvecklat en automatiserad metod för klimatberäkningar som efterliknar LCA:er och inkluderar även avtryck för produktion, förpackning och transport. Fördelarna inkluderar snabba och detaljerade estimat samt uppdateringar i realtid om ingredienser eller produktionssätt förändras. Nackdelar inkluderar möjlig påverkan på avtryckets exakthet och behovet av att hantera förändringar i ingrediensers ursprung över tid. Sammanfattningsvis erbjuder FoodFacts automatiserade CO2-estimat en balans mellan snabbhet, tillgänglighet och noggrannhet för att guida hållbarhetsbeslut.

Fullskaliga livscykelanalyser (LCA:er) “high accuracy, low accessibility”

Fullskaliga livscykelanalyser även kallade LCA:er ger en helhetsbild genom att inkludera flera eller alla skeden av en produkts livscykel, från råmaterialsextraktion till produktion, distribution, användning och avfallshantering. Avgränsningen för LCAn kan dock skilja sig. LCA:er kan t.ex. ha avgränsningen "Cradle-to-Gate," som bedömer miljöpåverkan från råvara till tillverkning, och "Farm-to-Fork," som omfattar hela livscykeln från jordbruk till konsumtion. "Supply Chain" LCA:er analyserar leverantörskedjans miljöpåverkan och "Hotspot Analysis" identifierar nyckelpunkter för förbättring. 

Fördelar med LCA:er

LCA:er utmärker sig genom möjligheten att just kunna identifiera "hotspots" i livscykeln som mer utmärkande bidrar till koldioxidavtrycket. Detta möjliggör att man kan prioritera insatser för förbättringar och ger insikter i miljöpåverkan längs hela leverantörskedjan och hela livscykeln för produkten, beroende på vilka systemgränser som har valts. Jämfört med andra metoder för klimatberäkningar är LCA-estimat väldigt exakta. Till exempel samlas primärdata ofta in direkt från producenter så att man i uträkningen vet en ingrediens exakta ursprung och tillverkningssätt. Dessutom hjälper LCA:er företag att uppfylla lagkrav relaterade till koldioxidutsläpp och hållbarhetsrapportering och erbjuder en strukturerad metod för efterlevnad av miljöstandarder. I vissa LCA:er beaktas även andra parametrar, utöver CO2, så som övergödning och försurning. För att förbättra pålitligheten ytterligare kan LCA:er granskas av tredjepart.

Nackdelar med LCA:er

Trots sina fördelar kräver LCA:er betydande mängder data vilket gör att företag får lägga både mycket tid och resurser för att kunna genomföra dem. Eftersom det är både dyrt och komplext kan många mindre företag och producenter med begränsade resurser inte använda den här metoden. Trots att LCA:er är mer exakta än klimatberäkningar på kategorinivå innebär LCA:er fortfarande förenklingar och antaganden på grund av begränsningar i datainsamling, vilket påverkar estimatens exakthet. Det är viktigt att anpassa LCA-metoden till varje produkts unika egenskaper och leverantörskedja, där valet av LCA görs beroende på syftet med bedömningen och tillgängliga data. Därför blir det svårt att jämföra produkters klimatdata då exakt metodik och datakällor skiljer sig för varje genomförd LCA.

Att genomföra en LCA effektivt kräver expertis både inom den specifika produkten eller processen som utvärderas och inom LCA-metodiken. Den dynamiska naturen hos leverantörskedjor och förändringar i produktion, ingrediensers ursprung och transportmetoder kräver också regelbundna uppdateringar för att bibehålla noggrannheten i beräkningarna. LCA:er är också inflexibla på så sätt att om man gör ändringar i en produkts recept eller ändrar produktionsmetod måste man göra om hela LCAn från start.

Vill du veta mer om andra metoder för klimatberäkningar? Läs om automatisering av CO2-estimat här eller om klimatberäkningar på kategorinivå här.

Vill du veta mer om FoodFacts hållbarhetsdata och om vår automatisering av CO2-estimat och hur de kan användas i din organisation? Läs mer här.

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023